මේක බැලුවට කමක් නෑ. මේවගේ කොන්ද කැඩෙන විහිළු යාළුවන්ට කරන්න නම් එපා

මේක බැලුවට කමක් නෑ. මේවගේ කොන්ද කැඩෙන විහිළු යාළුවන්ට කරන්න නම් එපා

Beware Of Your Roommates

© 2015 srilife.lk