මේවට තමයි ගුටි කන විහිළු කියන්නේ. බැලුවට කරන්න නම් හිතන්නවත් එපා

මේවට තමයි ගුටි කන විහිළු කියන්නේ. බැලුවට කරන්න නම් හිතන්නවත් එපා

CHAIR PULLING

© 2015 srilife.lk