මේ පුංචි පැටියා තරම් ඔයත් පොඩි කාලේ තාත්තට ආදරය කරල තියනවද?

මේ පුංචි පැටියා තරම් ඔයත් පොඩි කාලේ තාත්තට ආදරය කරල තියනවද?

Little Boy Telling His Father How Much He Loves Him Before He Heads Off To Work

© 2015 srilife.lk