මේ සූමෝ ක්‍රීඩකයින් හුසේන් බෝලටත් අභියෝගයක් වෙයි ද? බලලම තීරණය කරන්නකෝ

මේ සූමෝ ක්‍රීඩකයින් හුසේන් බෝලටත් අභියෝගයක් වෙයි ද? බලලම තීරණය කරන්නකෝ

Epic sumo wrestlers' sprint race - Sumo wrestlers take part in hilarious 50m sprint (VIDEO)

© 2015 srilife.lk