වැඩේ නැතත් ටැක්ස් ගහන ගැරේජ් අයියා

වැඩේ නැතත් ටැක්ස් ගහන ගැරේජ් අයියා

අද කාලේ මිකැනික් කෙනෙක්ගෙ සුපිරි වැඩක් බලන්නකෝ

Funny Mechanic asking Money - වැඩේ නැතත් වැට් ගහන ගරාජ් කාරයෝ.

© 2015 srilife.lk