පිස්සු හැදෙන Pocket Bike එක, දැක්කොත් පුදුම හිතෙයි

පිස්සු හැදෙන Pocket Bike එක, දැක්කොත් පුදුම හිතෙයි

ලෝකයේ කුඩාම බයිසිකලය තමයි මේක, මේක පාක් කරන්න වැඩි ඉඩක් ඕන නෑ සාක්කුවෙත් පුළුවන්.
 

World's Smallest Bike‎

© 2015 srilife.lk