යතුර නැතිවුණ ඉබ්බෝ අරින ලේසිම ක්‍රමය. හැබැයි අනුන්ගේ ඉබ්බෝ ඇරල අහු උනොත් අපි නෑ

යතුර නැතිවුණ ඉබ්බෝ අරින ලේසිම ක්‍රමය. හැබැයි අනුන්ගේ ඉබ්බෝ ඇරල අහු උනොත් අපි නෑ

යතුර නැති වුණ ඉබ්බෙක් අරින්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඒ අතරින් ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මේක. ප්ලාස්ටික් පටියේ කපල තියෙන යතුරක හැඩති රටාවෙන් ඇතුලතින් ඉබ්බගේ අගුල් අැරුණට පස්සේ උඩින් තියෙන තහඩු කෑල්ලෙන් පහසුවෙන් ඉබ්බා ඇර ගන්න පුළුවන්. යතුර නැතිවුණ ඉබ්බෝ තියෙනවා නම් උත්සාහ කරල බලන්න. 

 

(669) Master Lock: Opened w/a Plastic Zip Tie!

© 2015 srilife.lk