ඔබ ඇස් කණ්නාඩි පැලදිය යුතුද? ගෙදරදීම පරීක්ෂා කල හැකි ක්‍රමයක්

ඔබ ඇස් කණ්නාඩි පැලදිය යුතුද? ගෙදරදීම පරීක්ෂා කල හැකි ක්‍රමයක්

ඔබේ ඇස්වල පෙනීම පරීක්ෂා කර බැලීමට හැකි විනෝදාක්මක පරීක්ෂණයක් පහත විඩියෝවේ අතුලත්වනවා. මෙම පරීක්ෂණය ඔබ ඇස් කණ්නාඩි පැලදීම අවශ්‍යද නැතිද යන්න තහවුරු කර දෙනවා.

මෙහි පළමු පරීක්ෂණය වන්නේ R අකුරු අතරේ තිබෙන B අකුරු දෙක සොයා ගැනීමයි. සැගවුණු අකුරු රතු පාටින් වර්ණ ගන්වා පෙන්වීමට පෙර ඔබ ඒවා සොයාගත යුතුයි. දෙවන පරීක්ෂණය සමත් විමට නම් l අකුරු අතරේ තිබෙන අංක 1 ඉලක්කම සොයාගත යුතුවනවා. තුන්වන පරීක්ෂණයේ දි 9 ඉලක්කම් අතර තිබනෙ 6 ඉලක්කම් දෙක සොයා ගත යුතු අතර අවසාන පරීක්ෂණය සමත් වීමට M අක්ෂර අතර තිබෙන N අක්ෂර දෙක ඔබට දර්ශනය විය යුතුයි.

මේ පරීක්ෂණ හතරේම තිබු සැගවුණු අකුරු හා ඉලක්කම් රතු පාටින් වර්ණ ගැන්වීමට පෙර දුටුවා නම් ඔබේ ඇස් පෙනිම හොද තත්වයක පවතිනවා. ඒ නිසා ඔබට ඇස් කණ්නාඩි පැලදීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.

The Eye Test

© 2015 srilife.lk