ඔයාගේ තාත්තා මේ වගේම බොරු කාරයෙක්. ඇයි අපේ තාත්තා අපිට මේ තරම් බොරු කරන්නේ.

ඔයාගේ තාත්තා මේ වගේම බොරු කාරයෙක්. ඇයි අපේ තාත්තා අපිට මේ තරම් බොරු කරන්නේ.

අපිට ගොඩක් ආදරේ කරන අපේ තාත්තා අපි හැමෝටම මේ විදියට බොරු කරන්නේ ඇයි කියලා පොඩි දරුවෙක් කියාදෙන ගොඩක් සංවේදී මේ වීඩියෝව බලන්න. ඇස් වලට කදුළු එනවට කිසිම සැකයක් නෑ

My Dad is a Liar - Emotional Commercial

© 2015 srilife.lk