ලෝකයේ සුපිරිම ධනවතුන්ටත් සල්ලි හොයන්න පාර කපන සැබෑ ධනවතා

ලෝකයේ සුපිරිම ධනවතුන්ටත් සල්ලි හොයන්න පාර කපන සැබෑ ධනවතා

ලෝකයේ අංක එකේ ධනවතා ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයන් 100 දෙනා අතරින් වැඩි දෙනෙකුට ධනවතුන් බවට පත් වීමට පාර කැපුව 21 වන සියවසේ සෑබෑම ධනකුවේරයා මෙන්න | Here is the real rich man of the 21st century who paved the way for more than 100 of the richest people in the world to become rich.

ලෝකයේ සුපිරිම ධනවතුන්ටත් සල්ලි හොයන්න පාර කපන සැබෑ ධනවතා | The unsung hero

© 2015 srilife.lk