ලංකාවේ අගමැති අපේක්ෂකයෝ එකතුවෙලා කියපු සුපිරි රැප් සින්දුව අහල බලන්න

ලංකාවේ අගමැති අපේක්ෂකයෝ එකතුවෙලා කියපු සුපිරි රැප් සින්දුව අහල බලන්න

මහින්ද, රනිල්, අනුර, වාසු, විමල් සහ තවත් අය ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ කියන රැප් කෑලි එකතු කරලා අපේ කොල්ලෙක් කරපු සුපිරි වැඩක්. ඡන්දෙ දෙන්න කලින් මේක අහලම ඉන්න

#AluthKadeHelpDesk #TheGeneralElection #ThinkB4UVote

© 2015 srilife.lk