නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ තේමා ගීතය

නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ තේමා ගීතය

Nelligala Sri Shakyasinha Maha Sea Wandanawa

© 2015 srilife.lk