ගුවන් අනතුරකදී මගීන් සියළු දෙනාගේ ජීවිත බේරා දෙන නවතම සොයාගැනීම

ගුවන් අනතුරකදී මගීන් සියළු දෙනාගේ ජීවිත බේරා දෙන නවතම සොයාගැනීම

හදිසි ගුවන් අනතුරකදී මගීන් සියළු දෙනාගේම ජීවිත බේරාගත හැකි නව ක්‍රමයක් යුක්රේන ඉන්ජිනේරුවෙක් සොයාගනී

Aircraft with a capsule to save passengers (cargo) during catastrophe

© 2015 srilife.lk