ගඩොල් කැට 22ක් එකවර ඔලුවේ ගෙනියන අසාමන්‍ය මිනිසා

ගඩොල් කැට 22ක් එකවර ඔලුවේ ගෙනියන අසාමන්‍ය මිනිසා

Dude transports 22 bricks on his head

© 2015 srilife.lk