බාත් රූම් එකේ නෝනත් එක්ක නෑවේ කවුද?

බාත් රූම් එකේ නෝනත් එක්ක නෑවේ කවුද?

බිරිදගේ වීඩියෝවක් ගන්න ගිය සැමියා කැමරාවට හසුවූ අත්භූත දර්ශනය. සංවේදී අය බලන්න එපා.

ghost in shower caught on tape!

© 2015 srilife.lk