මාර්ගයේ ගමන් කල වාහනයක් අතුරුදහන් කල බිහිසුණු ට්‍රොනේඩෝව

මාර්ගයේ ගමන් කල වාහනයක් අතුරුදහන් කල බිහිසුණු ට්‍රොනේඩෝව

ට්‍රෝනෙඩෝ බලපෑම් ලංකාවේ ජීවත් වන අපට එතරම් හුරු පුරුදු නැතත්, ලෝකයේ සමහර රටවලට තිබෙන විශාලම ස්වභාවික ව්‍යසනයක් තමයි ට්‍රොනේඩෝ කියන්නේ.

 
තායිවාන යුවලකට ට්‍රොනෙඩෝවක් නිසා  මුහුණ දෙන්නට සිදුවුණු බිහිසුණු අත්දැකීමක් ඔවුන් ගමන් ගත් වාහනයේ ඩෑෂ් කැමරාවේ සටහන් වී තිබුණා. දරුණු ස්වභාවික අනතුරකට අඩි කීපයකට මෙපිටින් සිටියදී පටිගත වු මේ දර්ශනය ඉතාමත් බිහිසුණු එකක්.

මේ ට්‍රොනෙඩෝව නිසා ඔවුන්ට අඩි කීපයක් ඉදිරියෙන් ගමන් ගත් මොටර් රථය එකවරම අතුරුදහන් වන අතර ඒ අසල සිටි කාන්තාවක්ද දරුණු ලෙස අනතුරට පත්වනවා.

 

She sits through a tornado - literally! (Typhoon Soudelor in Taiwan)

© 2015 srilife.lk