පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ලොවම මවිත කල, මිනිසුන්ගේ අපූරු හැකියාවන්

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ලොවම මවිත කල, මිනිසුන්ගේ අපූරු හැකියාවන්

 

People are Awesome කියන්නේ ලොවපුරා සිටින මිනිසුන්ගේ අපූරු දක්ෂතා ඉදිරිපත් කරන Youtube චැනලයක්. ඔවුන් පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ දී අසාමාන්‍ය හැකියාවන් පෙන්වු ලොවපුරා සිටින මිනිසුන්ගේ දක්ෂාතා අතුලත් විඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබුණා. විවිධ ක්‍රීඩාවන් වලදී  හා බිහිසුණු ක්‍රියාකාරකම් දී දැක්වු අසාමාන්‍ය දක්ෂතාවන් නිසා පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ලෝකයේ මිනිසුන් විශ්මයට පත්කල මේ අපූරු මිනිසුන්ගේ හැකියාවන් ඇත්තෙන්ම පුදුම සහගතයි.

 

PEOPLE ARE AWESOME | BEST OF THE MONTH (OCTOBER 2015)

© 2015 srilife.lk