වේගයෙන් ඇගේ වදින්න එන කාර් තුනක් උඩින් පනින තරුණයා

වේගයෙන් ඇගේ වදින්න එන කාර් තුනක් උඩින් පනින තරුණයා

Aaron Evans jumps over three cars - Guinness World Records

© 2015 srilife.lk